زواره نيوز

زواره شهری تاریخی درحاشیه کویرمرکزی در 130 كيلومتري شمال شرقي شهر اصفهان

زواره نيوز - آخرین خبر از انتخابات شورای شهر

علی دهقانان زواره
زواره نيوز زواره شهری تاریخی درحاشیه کویرمرکزی در 130 كيلومتري شمال شرقي شهر اصفهان

آخرین خبر از انتخابات شورای شهر

افراد ثبت نام شده در انتخابات شورای شهر زواره تا ساعت10صبح روز شنبه31 فروردین

1-عباسعلی سمائی

2-عباس ترکیان

3-مصطفی صادقی

4-یوسف شواخی

5-حسین فخاری

6-احمد ابراهیمی

7-محمد حسین لباف قاسمیتاريخ : سی و یکم فروردین 1392 | 2:43 بعد از ظهر | نویسنده : علی دهقانان زواره |